โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

S__22790164

หลักการและเหตุผล

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ จะได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านการลงมือทำ ทำให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทยใต้ร่มพระบารมี เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เป็นสื่อกลางและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและชุมชนไทยในต่างประเทศ

 

สถานที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง

 

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

รูปแบบกิจกรรม

 • เรียนรู้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
 • เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนชนบท
 • ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ร่วมกับชุมชนชนบท
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนเยาวชนจิตอาสา
 • ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้แก่ เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ รวมจำนวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้

 • เยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน
 • เยาวชนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ หรือ เยาวชนที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จำนวน ๑๐ คน

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ

 • เป็นเยาวชนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา
 • มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๓ ปี
 • มีความมุ่นมั่น อยากเรียนรู้ ตั้งใจลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฯ โดย

 • สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa/
 • เขียนบทความ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยท์ หรือ Clip Video ความยาวไม่เกิน ๒ นาที หรือ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว หัวข้อ “ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน ”
 • ส่งใบสมัคร รูปถ่ายตนเอง ๑ รูป และเอกสาร (บทความ,Clip Video,รูปภาพ) มาที่ E-mail : jitarsa@ohm.go.th
  ที่อยู่: กองข่าว สำนักราชเลขาธิการ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
  เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (วงเล็บมุมซอง เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ ๔)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และประกาศผล วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

เป็นโอกาสอันดีของเยาวชนไทยที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวพระมหากรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโครงการเยาวชนจิตอาสา ฯ รุ่นที่ ๔ นี้ จะจัดขึ้นที่จังหวัดสกลนครและในพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นครั้งแรกที่จะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอเชิญชวนให้เยาวชนมาสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

 

youth_4_apply_pdf_thai_Page_1ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF file Doc file

brochure_thai_Page_2

 

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วม
โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระราชทานแนวพระราชดำริก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมากพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ที่จะให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับเกษตรกรผู้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการ ฯ มีข้อแนะนำบางประการที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการควรทราบ ดังนี้

 • พร้อมรับกับสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ที่จังหวัดสกลนคร เนื่องจากโครงการ ฯ จะได้จัดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และยังคงมีแดดแรง
 • มีความเข้าใจในการสื่อสาร (ฟัง – พูด) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับพ่อแม่เกษตรกรและชาวบ้านในท้องถิ่น
 • การเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสม ผู้หญิง ไม่อนุญาตให้สวมกางเกงขาสั้นและเสื้อผ้าที่เปิดเผยผิว รวมถึง ต้องจัดเตรียมชุดนิสิต นักศึกษา หรือชุดกระโปรงความยาวคลุมเข่าสำหรับการเข้าศึกษาดูงานใน เขตพระราชฐาน ผู้ชาย สวมกางเกงขายาวสีดำ ทั้งนี้ ห้ามสวมเสื้อผ้าสีดำหรือขาวทั้งชุดในการเข้าศึกษาดูงานในเขตพระราชฐาน
 • การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างเหมาะสม การใช้โทรศัพท์และการใช้ Social Media เป็นเครื่องมือที่ดี ในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แต่ขอให้ใช้อย่างพอเหมาะไม่ให้รบกวนเวลาการเรียนรู้หลักของโครงการ ฯ
 • โปรดแจ้งข้อมูลสำคัญให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ได้แก่ ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลการแพ้อาหาร ประวัติการแพ้ยา และกรุณาเตรียมยาประจำตัวมาด้วย กรณีมีโรคประจำตัว
 • โปรดถาม หากไม่เข้าใจการเรียนรู้ ไม่เข้าใจวัฒนธรรม หรือเรื่องใดก็ตาม สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่
 • จงเปิดใจและพร้อมรับการเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีมากมายพร้อมท้าทายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ได้เรียนรู้และก้าวผ่านอย่างเต็มที่

มาเถอะ!! มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฯ ที่เป็นโอกาสอันดี ที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ครั้งหนึ่งในชีวิต!
มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจิตอาสาด้วยกัน
!!

 

act1

act3

act2

act4

act5

act6

act15

act14

act13

act12

act11

act10

act9

act8

act7

act16