ประกาศสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ที่ ๓/๒๕๕๙ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงานฯ

Ann-78_Page_1

Ann-78_Page_2

Ann-78_Page_3

Ann-78_Page_4

Ann-78_Page_5