สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 7/2559


“ข้อคิดสำหรับนักเดินทาง: เรื่องอายุการใช้งานของพาสปอร์ตที่น้อยกว่า 6 เดือน ”

อีกคำถามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของเราได้รับบ่อยครั้ง คือ เรื่องที่บุคคลสัญชาติไทยถือพาสปอร์ตไทยที่มีอายุใช้งาน (validity)
เหลือน้อยกว่า 6 เดือน จะใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวเพื่อเดินทางออกนอกประเทศ หรือเดินทางเพื่อกลับประเทศไทยได้หรือไม่
วันนี้เรามีข้อมูลสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่ออธิบายและไขข้อข้องใจหลาย ๆ ท่าน ดังนี้ค่ะ

สาเหตุที่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาตอนเช็คอินท์ที่เคาน์เตอร์
สายการบินและอาจทำให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้นั้น เนื่องจากตามข้อปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) เอกสารที่ใช้สำหรับเดินทางระหว่างประเทศ ควรมีอายุมากกว่า 6 เดือน ซึ่งเรื่องนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (หรือ ตม.) ของหลาย ๆ ประเทศ ก็ถือเป็นแนวปฏิบัติแนวเดียวกัน

ดังนั้น สายการบินระหว่างประเทศต่าง ๆ จึงมักจะเกรงว่า หากอนุโลมให้ผู้ที่ถือพาสปอร์ตที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่อง และผู้โดยสารถูก ตม. ประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธเข้าเมือง ก็จะกลายเป็นภาระของสายการบินที่จะต้องส่งผู้โดยสารดังกล่าวกลับประเทศต้นทาง ด้วยเหตุนี้ โดยปกติแล้วสายการบินระหว่างประเทศจึงมักจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ถือพาสปอร์ตที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย ผู้ที่จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลจากสายการบินโดยตรงก่อนล่วงหน้าเช่นกัน
อนึ่ง สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน แต่อายุการใช้งานของพาสปอร์ตเหลือน้อยกว่า 6 เดือน สามารถยื่นคำร้องและแจ้งเหตุผลของความจำเป็นเร่งด่วน อาทิ กรณีญาติป่วยหรือเสียชีวิตที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อขอหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) สำหรับเดินทางกลับประเทศไทยเพียงอย่างเดียว หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว สำหรับการเดินทางตามความจำเป็นเร่งด่วนนั้น ๆ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเหตุผลและเอกสารประกอบตามขั้นตอน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ท่านที่ประสงค์จะเดินทางระหว่างประเทศ วางแผนล่วงหน้าและพยายามตรวจเช็คเอกสารในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าและหนังสือเดินทางให้มีอายุการใช้งานที่เหมาะสม โดยขอให้ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางก่อนที่จะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินด้วย เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ค่ะ

แล้วพบกันใหม่กับสาระกงสุลฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
__________________________________________________________________________________
ณัฐพร – รายงาน
10 พฤษภาคม 2559