การให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธาวาส นครฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส


เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 อัครราชทูตภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ ได้นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ไปให้บริการ
กงสุลสัญจร ครั้งที่ 5 ของปี ที่วัดพุทธาวาส นครฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 17,000 คน
ในการให้บริการครั้งนี้ก็มีพี่น้องชาวไทยมารับบริการจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองต่าง ๆ ในมลรัฐ
เท็กซัส อาทิ นครฮุสตัน ดัลลัส ซานแอนโตนิโอ และฟอร์ทเวิร์ธ ซึ่งสถานทูตฯ ก็ได้ให้บริการผู้ร้องทุกคนอย่าง
เต็มที่ตลอดสองวันเต็ม

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดรวมของพี่น้องชาวไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรที่นครฮุสตัน จำนวน 354 ราย ประกอบด้วย
ผู้ที่มาขอรับทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 235 ราย
ทำบัตรประชาชน 74 ราย
ทำนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ 5 ราย
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลด้านต่าง ๆ 40 ราย

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

คุณนริศราฯ บอกว่าดีใจที่ได้ทำหนังสือ
เดินทางเรียบร้อย เพราะขับรถมาไกลจาก
เมือง Flower Mound มลรัฐเท็กซัส ซึ่งอยู่
ห่างจากนครฮุสตันออกไปร่วม 5 ชั่วโมง

 

 

 

 

6

 

 

 

 

คุณณัฐวุฒิและคุณรัชนี หนึ่งในบรรดา
หลาย ๆ ท่านที่ขับรถมาร่วม 4 ชั่วโมงจาก
เมือง Fort Worth มลรัฐเท็กซัส ดีใจที่ได้ทำ
ทั้งหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนเรียบ
ร้อยในคราวเดียวกัน

 

 

 

 

ในการให้บริการกงสุลสัญจรที่นครฮุสตันครั้งนี้ สถานทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคณะสงฆ์และกรรมการวัดพุทธาวาส รวมทั้งบรรดาครูอาสาที่มาให้การต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น สถานทูตฯ
จึงขอขอบคุณทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูง ซึ่งได้แก่ คุณชัชวาล ท้าวอุตม์ คุณณรงค์ รวดเร็ว คุณอำภา รวดเร็ว
คุณวีระศักดิ์ โอตรวรรณะ คุณณัฏฐยา สมิท คุณอนันท์ญา ฆิลราลิสซ์ คุณภคินี ดวงพัตรา (ครูหนุงหนิง)
คุณศุภกานต์ มาลยาภรณ์ (ครูหญิง) คุณอัจฉรา พงษ์ประยูร (ครูเอิง) รวมทั้งคุณสาระภี วอลเตอร์ (พี่เพ็ญ) ที่คอย
จัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่คณะตลอดทั้งสองวันเต็มด้วย

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานทูตฯ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ วัดอัมพวันอเมริกา
มลรัฐเทนเนสซี (ที่อยู่ 4880 Barfield Crescent Road, Murfreesboro, TN 37128) สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://thaiembdc.org/th/notification/consular-mobile-service-2016/

สุชาดา เมฆธารา