ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมว. กต. และอดีตเลขาธิการอาเซียน เยือนกรุงวอชิงตัน หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และพัฒนาการในภูมิภาค


 

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเลขาธิการอาเซียน เดินทางเยือนสหรัฐฯ ในฐานะผู้แทนพิเศษของไทยในการรณรงค์หาเสียงเพื่อลงสมัครตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรขององค์การสหประชาชาติ โดยก่อนจะเดินทางไปนครนิวยอร์ก ดร. สุรินทร์ฯ ได้เยือนกรุงวอชิงตันระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559

ที่กรุงวอชิงตัน ดร. สุรินทร์ฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันและพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ (Congressional Staffer) ระดับสูง ทั้งจากคณะกรรมาธิการต่างประเทศของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภา และท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ได้เป็นเจ้าภาพอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร. สุรินทร์ฯ และได้เชิญผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ อาเซียน และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม โดยในทั้งสองโอกาส ดร. สุรินทร์ฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายสหรัฐฯ เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย แนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ พัฒนาการของอาเซียน รวมทั้งบทบาทสำคัญของไทยในอาเซียนและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

IMG_1667

ฝ่ายสหรัฐฯ ได้แสดงความตระหนักดีถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานถึง 183 ปี ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ความร่วมมือระหว่างทั้งสองที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ที่หลากหลาย ความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อความสำเร็จของนโยบาย Rebalance to Asia ของรัฐบาลสหรัฐฯ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคต่อไป

IMG_1686

 

 

 

ดร. สุรินทร์ฯ ได้เป็นผู้อภิปรายที่ Banyan Tree Forum ของ Center for Strategic and International Studies (CSIS) ในหัวข้อ ASEAN in Asia’s Changing Strategic Landscape ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน ดร. สุรินทร์ฯ ได้กล่าวถึงพัฒนาการของอาเซียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1967 และบทบาทที่มีต่อการเสริมสร้างและรักษาสันติภาพ เสถียรภาพของภูมิภาค อย่างไรก็ดี ด้วยบริบทของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาเซียนเองก็จำเป็นต้องปรับตัวให้ลอดคล้องกับบริบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ด้วย (รับชมการอภิปรายได้ที่นี่ )

 

 

 

IMG_1682

อวันดา อมตวิวัฒน์