สถานทูตนำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เยือนไทย

Staffdel1

เจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เยี่ยมชมความงามของพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามก่อนเริ่มงานทางการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายนที่ผ่านมา สอท. ณ กรุงวอชิงตัน โดยที่ปรึกษาวรพันธุ์ ศรีวรนารถ ที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต และนางสาวอิงอร ธรรมรัตนนนท์ ผู้ช่วยฝ่ายการเมือง นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ 8 คนเยือนกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย และความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของไทยต่อสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยคณะได้พบหารือกับบุคคลสำคัญ เช่น ดร. ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และ พลเรือตรี ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ

การหบกับ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร

การพบกับ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร

การพบกับ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

การพบกับ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

การพบกับนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

การพบกับ ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ

การพบกับ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

การพบกับ พลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการในการพบกับหน่วยงานต่าง ๆ นั้น คณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทย มาตรการต่าง ๆ ของไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับในภาคประมง และการทำประมงผิดกฎหมาย รวมทั้งบทบาทของไทยในภูมิภาค ในกรอบอาเซียน และในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้สร้างเครือข่ายการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน

นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือและเยี่ยมชมการทำงานของระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System – VMS) ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เยี่ยมชมศูนย์ Children Advocacy Center, Thailand จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ NGOs ของไทย สหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ เพื่อคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปลูกพืชทดแทน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่

การพบหารือและเยี่ยมชมการทำงานของระบบติดตามเรือที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

พบกับ พลเรือตรี เกรียงไกร อนันตศานต์ หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง

Staffdel - VMS

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบติดตามเรือของไทยจาก นาวาโท ปิยะนันท์ แก้วมณี

คณะเยี่ยมชมศูนย์ Children Advocacy Center, Thailand ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย พลตำรวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับ

เยี่ยมชมศูนย์ Children Advocacy Center, Thailand จ.เชียงใหม่ โดย พลตำรวจตรี มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับ

ถ่ายภาพร่วมกันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยมี ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ต้อนรับ

ถ่ายภาพร่วมกันที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยมี ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้ข้อมูลและพาเยี่ยมชมศูนย์

สถานทูตยังจัดให้คณะได้ทราบข้อมูลและเยี่ยมชมหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences – AFRIMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐฯ ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 55 ปีการสถาปนาสถาบันเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และรับทราบการทำงานของสถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA) ซึ่งสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสถาบันระดับภูมิภาคที่จัดการอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้กับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS)

สถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA)

สถาบัน International Law Enforcement Academy (ILEA)

คณะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารไทยตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยทั้งที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมชมมวยไทยที่สนามมวยราชดำเนิน สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมชิมชาสมุนไพรที่ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รับศีลรับพรจากพระสงฆ์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ลิ้มลองอาหารไทยแท้ทุกมื้อ ซึ่งน่าจะทำให้ได้กลับมาอุดหนุนร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ บ่อยขึ้น

Staffdel - ม่อนแจ่ม

Staffdel - พระธาตุดอยสุเทพ

Sraffdel - ผูกข้อมือ

Staffdel - ช้าง

———————————–

ฐานิดา เมนะเศวต