ปาฐกถาธรรม “พระพุทธศาสนากับหนทางสู่สันติภาพและการยุติความขัดแย้ง” ณ มหาวิทยาลัยยอร์จทาว์น

????????????????????????????????????

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นิมนต์พระวัดป่าสายปฏิบัติศิษย์หลวงพ่อชาปาฐกถาในหัวข้อพระพุทธศาสนากับหน ทางสู่สันติภาพและการยุติความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยยอร์จทาว์นในกรุงวอชิงตัน

เพื่อเป็นการเชิดชูสิ่งมีค่าที่ประเสริฐของไทยในเมืองหลวงสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดป่าสายหลวงพ่อชาทั้ง 2 วัดในสหรัฐฯ มาเยือนกรุงวอชิงตันและได้ร่วมกับศูนย์เบิร์กลีย์เพื่อการศึกษาศาสนาสันติ ภาพและกิจการโลกแห่งมหาวิทยาลัยยอร์จทาว์ นจัดการเสวนาเรื่องพระพุทธศาสนากับหนทางสู่สันติภาพและการยุติความขัดแย้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

2พระทั้งสองรูปคือ พระอาจารย์ปสันโน เจ้าอาวาสวัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพระอาจารย์ชยันโต เจ้าอาวาสวัดเชตวัน มลรัฐนิวแฮมเชียร์ ซึ่งได้สะท้อนมุมมองในแนวคิดผู้เคร่งปฏิบัติสายเถรวาท และได้รับความสนใจจากนักการศาสนา นักสันติวิธี ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 80 คน จากสถาบันชั้นนำในกรุงวอชิงตันเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะจนแน่นห้อง ประชุม นับเป็นโอกาสดีที่พระเถระผู้ใหญ่ทั้ง 2 รูป ได้บรรยายเป็นภาษาอังกฤษทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาและนักวิชาการ ชาวตะวันตกได้เข้าใจพระพุทธศาสนาอันเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจและความซาบ ซึ้งในพุทธศาสนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดีงามของ ประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวอเมริกันในกรุงวอชิงตัน

พระอาจารย์ทั้งสองเล่าถึงแรงบันดาลใจจากการเห็นและปฏิบัติจริงของพระสายวัด ป่าที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติและสนับสนุนสังคมในพื้นที่ และสอนพระธรรมจากประสบการณ์ปฏิบัติจริง ให้มีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งการลดละกิเลสจะช่วยลดความต้องการและความลุ่มหลง พระพุทธศาสนาสอนให้มีสติข่มจิตใจตนเองไม่ให้ลุ่มหลงในกิเลสและมีสติกับสิ่ง ที่ปฏิบัติเสมอ และหากตนเองประพฤติดีประพฤติชอบได้ก็ย่อมไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้สังคม ส่วนแนวทางสันติวิธีมีหลักคิดว่าสังคมที่ขัดแย้งล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใน การพึ่งพากันและกันเสมือนพี่น้องกัน หากสังคมใดเดือดร้อนสังคมอื่นๆ ย่อมเดือดร้อนไปด้วย และหากมนุษย์เป็นผู้ก่อก็ย่อมเป็นผู้ยุติปัญหาได้เช่นกัน

5

7

4

8

พระอาจารย์ปสันโนและพระอาจารย์ชยันโตเป็นพระนักปฏิบัติสายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

residents_pasannoโดยพระอาจารย์ปสันโน บรรพชาอุปสมบทที่วัดเพลงวิปัสสนา กรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี 15 ปี ก่อนการตั้งวัดป่าอภัยคีรีทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็น วัดปฏิบัติในสายหลวงพ่อชาแห่งแรกในประเทศสหรัฐฯ ในปี 2540 เมื่อปี 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนามที่ “พระโพธิญาณวิเทศ”

 

Jayantoส่วนพระอาจารย์ชยันโต เกิดที่นครบอสตัน และบรรพชาอุปสมบทในประเทศอังกฤษเมื่อ 25 ปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเชตวัน วัดป่าสายหลวงพ่อชาแห่งที่สองในสหรัฐฯ ในมลรัฐนิวแฮมเชียร์ ซึ่งเอกอัครราชทูตพิศาล ฯ ได้เข้าร่วมกับชุมชนชาวไทยพุทธและชาวอเมริกันในพิธีเปิดวัดเชตวันอย่างเป็น ทางการเมื่อ 28 มิถุนายน 2558

 

 

นับเป็นโอกาสดีที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ริเริ่มจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งประเสริฐจาก โลกตะวันออกไปแบ่งปันให้กับสังคมโลกตะวันตกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน สันติวิธีในครั้งนี้

6