ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

———————–

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  โดยพิธีถวายพระพรชัยมงคลและประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทางสงฆ์โดยพระสงฆ์จากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลคาถาจะเริ่มในเวลา ๑๕.๐๐ น. จากนั้น เวลา ๑๕.๔๕ น.  ผู้นำทางศาสนาต่างๆ ประกอบพิธีทางศาสนาเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลจนเสร็จพิธีในเวลาประมาณ  ๑๖.๓๐ น.

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริการ่วมเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และเข้าร่วมพิธีในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยพร้อมเพรียงกัน

ลำดับงานเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในวันอังคารที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๓๐ น.
ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เวลา ๑๔.๔๕ น.
– พระภิกษุสงฆ์และนักบวช / หัวหน้าสำนักงาน / แขกที่มาร่วมงาน / ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัว พร้อมกัน ณ ห้องโถงชั้น ๑ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เวลา ๑๕.๐๐ น.
– เอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    สยามมกุฎราชกุมาร และประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล  (เพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา ๑๕.๑๕น.
– เอกอัครราชทูตฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– อาราธนาศีล
– พระสงฆ์ให้ศีล
– อาราธนาพระปริต
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลคาถา

เวลา ๑๕.๔๕ น.
– ผู้นำทางศาสนาต่างๆ ประกอบพิธีทางศาสนาและขอพร

เวลา ๑๖.๑๕ น.
– เอกอัครราชทูตฯ ถวายเครื่องไทยธรรมและ มอบของที่ระลึกให้ผู้นำทางศาสนา

เวลา ๑๖.๓๐ น.
– เชิญแขกเข้าร่วมงานรับประทานอาหารว่าง ชา และกาแฟ

********************************

 

การแต่งกาย
ชาย         ชุดสากล เนคไทสีเหลือง
หญิง        ชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพ สีเหลือง