มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน:

๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)
๓. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)
๔. หลักฐานศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย)

เปิดดูเอกสารการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน:

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เปิดดูเอกสารการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารหลักสูตร ระดับปริญญาโท

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

ru.ac.th_oasc_Page_1

ระดับปริญญาตรี (1)

ru.ac.th_oasc_Page_2

ระดับปริญญาตรี (2)

ru.ac.th_oasc_Page_3

ระดับปริญญาโท (1)

ru.ac.th_oasc_Page_4

ระดับปริญญาโท (2)