ความเสียสละของครูอาสาสมัครและแม่พิมพ์ของชาติในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยในสหรัฐฯ

1

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์  สมิทฺธิญาโณ)  รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำคณะครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๖ คน แบ่งเป็นครูอาสาสมัครประจำปี ๒ คน คือ ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) สรัญรัตน์ บุญอินทร์ (ครูเน็ตตี้) และครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน ๔ คน คือ บุศรา ทับทิมศรี (ครูบุศ) สุภาภรณ์ ฉิมปรีดา (ครูต้นอ้อ) ปนัสยา สุมนวรางกูร (ครูชฎา) และณฐธิดา ชมโลก (ครูอาร์โปร) ที่มาพร้อมด้วยคุณพนมรัตน์ มุขกัง (คุณตู่) ประธานผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับมอบสัมฤทธิบัตรจากเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ในโอกาสที่ใกล้เสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน ไทย-อเมริกัน ๑๕๔ คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำปี (หลักสูตร ๒๘ สัปดาห์) จำนวน ๘๒ คน (เป็นผู้ใหญ่ ๙ คน) และเป็นนักเรียนภาคฤดูร้อน ๗๒ คน

2

3

 

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบทบาทคณะครูอาสาสมัครแม่พิมพ์ของชาติที่ได้เสียสละและทุ่มเททั้ง ๖ คน รวมทั้งครูอาสาสมัครที่กระจายอยู่ตามวัดไทยในมลรัฐต่างๆ ทั้ง ๑๒ วัดทั้ง ๖๒ คน รวมทั้งที่กระจายไปสอนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนีอีก ๙ คน ในแต่ละปีได้มีส่วนช่วยรักษาความเป็นไทย และอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศอย่างเหนียวแน่น ซึ่งเห็นได้ว่าโครงการฯ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ได้เจริญรุดหน้าไปมากและปัจจุบันมีครูอาสาสมัครมาช่วยสอนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกา จนหลายแห่งแม้แต่ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติก็สนใจมาเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจำนวนมาก

คณะครูอาสาสมัครวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สอนวิชาภาษาไทยและดนตรีไทยเป็นหลักในช่วงระหว่างปีแบ่งนักเรียนตามอายุ และระดับพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นปลาย และเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ งานทอดกฐิน กิจกรรมวันพ่อ วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมมุทิตาสักการะพระสงฆ์และพระธรรมทูต วันสำคัญทางพุทธศาสนา งานเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมสงกรานต์ เป็นต้น โดยทั้งครูศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) และครูสรัญรัตน์ บุญอินทร์ (ครูเน็ตตี้) ได้สอนและพำนักอาศัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘ และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

 

13101439_1176843352339388_65717156_n

13162275_1176922122331511_2022692515_n

 

ส่วนกิจกรรมภาคฤดูร้อนของคณะครูทั้ง ๖ คน โดยมีครูบุศรา ทับทิมศรีเป็นครูใหญ่จะเน้นสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม และเปิดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  (๑๑ สัปดาห์) มีกิจกรรมที่เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงพร้อมความรู้ มีวันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีระหว่าง ชุมชนไทยในพื้นที่ และมีการสอดแทรกงานศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งเมื่อวัดไทยฯ มีการจัดกิจกรรมงานบุญทุกครั้งจะมีการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทย การตกแต่งประดับประดา รวมถึงการจัดเรียงมาลัยดอกไม้และพานพุ่มเครื่องราชสักการะของเหล่านักเรียน โดยเฉพาะเยาวชนตัวน้อยๆ ให้  ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมงานได้ซาบซึ้ง ภูมิใจและประทับใจผลงานทุกครั้ง โดยในส่วนของดนตรีไทยซึ่งบ่อยครั้งจะมีรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและพ่อ แม่ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเล่นเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องสายที่หารับชม ได้ยากในต่างประเทศ น่าจะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันดีของไทยนี้คงอยู่สืบไป

ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สารแสดงความยินดีจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

13153391_1176922612331462_468588737_n

13219698_1176921162331607_442529391_n

 

IMG_0640

IMG_8484

 

IMG_0618

4

 

IMG_9764