ประกาศ : ด้วยกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายงานส่วนกลางจะทำการปรับปรุงระบบงานบัตรประชาชน ตามเวลาของประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 7 และ14 ต.ค. 2559 สถานทูตฯจึงไม่สามารถให้บริการต่ออายุบัตรประชาชนได้ในวันเวลาดังกล่าว

** ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายงานส่วนกลางจะทำการปิดสัญญานเพื่อปรับปรุงระบบ ตามเวลาของประเทศไทยดังนี้
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 น. (9AM. – 7PM. Est.)
– วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 21.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 น. (10AM. – 7PM. Est)
จึงทำให้ในวันเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถให้บริการรับแจ้งคำร้องได้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ **

บัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศ: โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเป็นทางการ โดย นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้มารับบริการด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ และมีค่าธรรมเนียม จำนวน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระเป็นเงินสด) สำหรับกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ 2300 Kalorama Rd., NW, Washington, DC 20008

ผู้มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน แต่บัตรหมดอายุ หาย ถูกทำลาย ชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่

2. คนไทยที่ไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

3. สำหรับกรณีคนไทยที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้ หากประสงค์จะทำบัตร จะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

การยื่นคำร้อง   
1. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ  2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008 ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ 09.00–12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต)
2. ยื่นคำร้องด้วยตนเองกับคณะกงสุลสัญจร โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งคณะกงสุลสัญจร ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับคำร้องแก่คนไทยในมลรัฐ ต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ร้องสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ การให้บริการกงสุลสัญจรได้ที่หัวข้อ “Mobile Service”
ขั้นตอนในการยื่นคำร้อง
1. ตรวจเอกสารและรับบัตรคิว
2. เจ้าหน้าที่จะวัดส่วนสูง ถ่ายรูป ลงชื่อในใบคำร้อง
3. ชำระค่าธรรมเนียม
4. รับใบเสร็จรับเงินและรอรับบัตรประชาชนใบใหม่
ค่าธรรมเนียม
1. ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับกรณีบัตรหมดอายุ
2. มีค่าธรรมเนียม จำนวน $1.00 USD ชำระด้วยเงินสด สำหรับกรณีบัตรหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
1. แบบฟอร์ม คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน (download) จำนวน 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม บันทึกสอบปากคำ (กรณีบัตรหาย หรือบัตรหมดอายุเกินกว่า 1 ปี) (download) จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกโดยราชการไทย และมีเลขประจำตัว 13 หลัก อาทิ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
4. กรณีบัตรหาย ต้องมีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. กรณีบัตรหมดอายุ  ถูกทำลาย ชำรุด หรือ แก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ให้นำบัตรประชาชนใบเก่า และ หนังสือเดินทางไทย ที่ยังไม่หมดอายุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่ทำการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ
2300 Kalorama Road NW
Washington DC 20008

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-5325

หมายเลขโทรสาร (202) 459-9536

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org