รมช. พณ. ชูนโยบาย Thailand 4.0 แก่สถาบัน Milken Institute

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พบหารือกับนาย Ross Deval, Chief Research Officer แห่งสถาบัน Milken Institute  ซึ่งเป็น Think Tank ชั้นนำของสหรัฐฯ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ โดยมีนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้แทนจากภาคเอกชนของสหรัฐฯ ประกอบด้วย World Trade Center Los Angeles, NASA – Jet Propulsion Laboratory, Zodiac Aerospace, Oracle และ AT&T

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอนโยบาย “ประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเบาไปสู่สังคมเทคโนโลยีชั้นสูง โดยจะเน้นดึงดูดการลงทุนของชาวต่างชาติ    และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ กับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ ด้าน คือ (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ – อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  (Bio – Tech) (๒) เทคโนโลยีทางการแพทย์ – การบริการสุขภาพ การอยู่ดีกินดีและการแพทย์ชีวภาพ (Bio – Med) (๓) เครื่องกลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีควบคุม (Mechatronics) – เครื่องมืออัจฉริยะ (Smart Devices) และหุ่นยนต์ (๔) เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded Technology) – กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (Artificial Intelligence) และ (๕) เทคโนโลยีการบริการออกแบบ (Service Design) หรือ การบริการด้วยเทคโนโลยี (Technology Services) –   บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services)

 

สถาบัน Milken Institute และผู้เข้าร่วมหารือภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือโดยมีประเด็นสำคัญ คือ (๑) ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นและจุดแข็งของประเทศดึงให้นักลงทุนชาวต่างชาติ เข้ามาลงทุนเพื่อก่อให้เกิดธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) (๒) การเรียนรู้รูปแบบของ Silicon Valley เพื่อพัฒนาธุรกิจ start up ของไทยตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ (๓) การดึงบุคลากรที่จบการศึกษาจากสถาบันของสหรัฐฯ และทำงานในหน่วยงานระดับประเทศของสหรัฐฯ ให้กลับมาทำงานที่ประเทศไทย เช่นเดียว กับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่น และ (๔) เอกอัครราชทูตฯ เสนอให้สถาบัน Milken Institute ร่วมกับรัฐบาลไทยจัดให้ Thailand 4.0 เป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุมประจำปีที่จะจัดขึ้นในนครลอสแอนเจลิส หรือสิงคโปร์ โดยได้เชิญให้สถาบัน Milken ส่งคณะผู้แทนเยือนประเทศไทยเพื่อหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของไทยในรายละเอียดต่อไป

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ลอสแอนเจลิส