ประกาศ : แจ้งยกเลิกค่าธรรมเนียมตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว (Tourist visa single entry fee exemption)

announcement-visa-fee-exemp