สหรัฐฯ ออกกฎใหม่การนำเข้าสินค้าอาหารทะเล 13 ชนิด


img_8892

เครดิตภาพ : U.S. Customs and Border Protection และ National Oceanic and Atmospheric Administration

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานมหาสมุทร และชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) ได้ออกกฎระเบียบ (Final Rule) เกี่ยวกับโครงการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Program) เพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายและการบิดเบือนข้อมูลบนฉลากอาหารทะเลในตลาดสหรัฐฯ และเผยแพร่สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญ Traceability Program

1. กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าทะเลมายังสหรัฐฯ ทั้งจากนอกหรือในน่านน้ำสหรัฐฯ จะต้องรายงานและเก็บข้อมูลการทำประมงตามที่กำหนดเพื่อป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย และ/หรือระบุสินค้าทะเลผิดประเภทมายังตลาดสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายปกป้อง ศก.ภายในของสหรัฐฯ ความมั่นคงทางอาหารของโลก และความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล

2. ข้อมูลสำคัญที่ผู้นำเข้าสหรัฐฯ ต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลเริ่มตั้งแต่จุดจับสัตว์น้ำจนถึงจุดที่นำเข้าตลาดสหรัฐฯ โดยกำหนดสินค้าอาหารทะเลที่มีความเสี่ยงต่อ IUU และ Seafood Fraud 13 รายการ ให้เป็นสินค้าอาหารทะเลที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้น (priority list) ได้แก่ (1) หอยเป๋าฮื้อ (Abalone) (2) ปลาคอดแอตแลนติก (Atlantic Cod) (3) ปูสีฟ้าimg_8893แอตแลนติก (Blue Crab Atlantic) (4) ปลากะพงขาว (Dolphinfish หรือ Mahi Mahi) (5) ปลาเก๋า (Grouper) (6) ปูยักษ์สีแดง (King Crab-red) (7) ปลาคอดแปซิฟิก (Pacific Cod) (8) ปลากะพงแดง (Red Snapper) (9) ปลิงทะเล (Sea Cucumber) (10) ปลาฉลาม (Sharks) (11) กุ้ง (Shrimp) (12) ปลาดาบ (Swordfish) (13) ปลาทูน่า (Tunas พันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Bluefin)

3. หอยเป๋าฮื้อและกุ้ง ได้รับการยกเว้นการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากส่วนมากเป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงและยังไม่สามารถจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. NOAA กำหนดให้ผู้นำเข้าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมการและปรับตัวประมาณ 12 เดือน นับแต่การประกาศ Final Rule (8 ธ.ค.59) โดยมาตรการ Traceability จะมีผลใช้บังคับใน 1 ม.ค.61

5. NOAA จะจัดประชุมทางไกลให้ข้อมูลเพิ่มเติมใน 15 ธ.ค.59 เวลา 16.30-17.30 น. และ    16 ธ.ค.59 เวลา 10.30 – 11.30 น. เวลากรุงวอชิงตัน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +1 888  592 9607 รหัสผ่าน SEAFOOD

รายละเอียดตามประกาศของ NOAA ทางเว็บไซต์ http://www.iuufishing.noaa.gov/RecommendationsandActions/RECOMMENDATION1415/FinalRuleTraceability.aspx

 

สรุปประเด็นสำคัญที่ NOAA ตอบข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆiuu_coastguard

1. การจัดเก็บข้อมูลสำหรับการนำเข้าจะต้องเริ่มตั้งแต่จุดการจับสัตว์น้ำจนถึงจุดการขาย (Point of harvest to point of sale) โดยถือว่า ท่าเรือสหรัฐฯ เป็นจุดการขาย

2. เปลี่ยนชื่อรายการสินค้าทะเลที่มีความเสี่ยง (at-risk) เป็นสินค้าที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ (priority) โดยคงไว้ซึ่ง 13 รายการสินค้าเดิม โดยให้งดใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น แต่กำหนดให้ใช้ชื่อพันธุ์สัตว์น้ำตามหลักของ FAO (Aquatic Sciences and Fisheries Information System – ASFIS)

3. การจัดเก็บข้อมูลการจับสัตว์น้ำหมายความรวมถึงการทำประมง (wild capture) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (aqua culture) เนื่องจากสัตว์น้ำบางประเภทมาจากทั้งสองแหล่งและต้องระบุอุปกรณ์จับสัตว์น้ำ

4. การระบุพื้นที่ทำประมงในน่านน้ำสหรัฐฯ ให้ใช้ระบบ Exclusive Economic Zone (EEZ) ของสหรัฐฯ ส่วนนอกน่านน้ำสหรัฐฯ ให้ใช้ระบบของ FAO Major Fishing Area Codes หากมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าประมงระหว่างเรือ (transshipment) ก็จะต้องระบุในข้อมูลด้วย

5. ข้อมูลจะต้องจัดเก็บไว้ 2 ปี

6. หากหน่วยงานนำเข้าพบข้อสงสัยกรณีการทำประมงผิด กม. ก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7. NOAA ยืดหยุ่นให้ใช้ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับจาก Third-party Certification ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามที่กำหนด แต่จะไม่รับรององค์กรตรวจสอบใดที่ให้บริการระบบนี้

8. ระบบ Commerce Trusted Trader Program มีเป้าหมายให้ผู้นำเข้าที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมได้รับการกระบวนการตรวจสินค้านำเข้าตามกฎระเบียบ Traceability Program ที่รวดเร็วขึ้น แต่ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงยังไม่เปิดใช้งาน

National Fisheries Institute (NFI) จัดบรรยายสรุปเกี่ยวกับ Traceability Program

ผลการเลือกตั้ง ปธน. ส.ส. และ ส.ว. สหรัฐฯ

  • – เป็นครั้งแรกที่พรรครีพับลิกันได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี และจะมีเสียงข้างมากถึงอย่างน้อยปี ค.ศ. 2021 โดยวิเคราะห์ว่า 10 ปีที่ผ่านมา พรรครีพับลิกันสามารถได้รับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ขยายฐานเสียงสามารถกำหนดเส้นแบ่งเขตสำมะโนประชากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนในการเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างฐานอำนาจเพื่อส่งผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันได้มากขึ้น
  • – การกำหนดนโยบายประมงของรัฐบาลนายทรัมป์ ยังคาดเดาได้ยากเพราะที่ปรึกษารอบตัวนายทรัมป์ไม่คุ้นเคยกับการทำงานในกรุงวอชิงตันและไม่รู้ประเด็นประมง ดังนั้น บุคคลที่มีบทบาทจะเป็น จนท.ตำแหน่งประจำระดับรองลงมาจากผู้ว่าการ NOAA ทั้งนี้ เห็นว่า บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ NOAA คนใหม่ควรต้องมีความรู้เรื่อง Climate Change มากพอ และต้องสามารถบริหารจัดการงบประมาณจำนวนมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  – เห็นว่า นายทรัมป์ตั้งใจกำจัดการทุจริต ลดอุปสรรคการค้า และแสดงออกชัดเจนว่าต่อต้านจีน แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านการค้ากับทุกประเทศ ทั้งนี้ งานสำคัญของ NFI คือการชี้ให้รัฐบาลนายทรัมป์ เห็นความสำคัญของธุรกิจประมงว่า สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนอเมริกัน

ระบบตรวจสอบการนำเข้าสินค้าประมง (Traceability Program)

  • – NFI เห็นว่า การที่หน่วยงานสหรัฐฯ ไม่สามารถหาหลักฐานอ้างอิงว่า สัตว์น้ำ 13 รายการที่อ้างว่ามีความเสี่ยง (at risk) ทำให้ปรับถ้อยคำเป็นสินค้าที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ (priority) แทน และยังคงต้องการขยายไปยังสัตว์น้ำนำเข้าทุกประเภทในอนาคต
  • – NFI ได้หารือกับ จนท. NOAA และเครือข่ายประมงในสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Trusted Trader Program เห็นว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ยังไม่กำหนดขั้นตอนดำเนินการ ยังไม่สามารถใช้งานได้จริง แม้มีผู้จ่ายเงินลงทะเบียนเข้าร่วมแต่ก็จะยังไม่ได้ประโยชน์ ดังนั้น ผู้นำเข้าจึงยังไม่สามารถพึ่งพาโครงการนี้ได้

กม. การป้องกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล (Marine Mammal Protection Act)

  • – เมื่อ ส.ค.59 NOAA ได้ประกาศ Final Rule กม. การป้องกันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับใน 1 มกราคม 2560 โดยประเทศที่ประสงค์จะส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลมายังสหรัฐฯ จะต้องส่งมาตรการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวให้สหรัฐฯ พิจารณาอนุญาตการนำเข้า กระบวนการพิจารณาใช้เวลาอย่างน้อย 4 ปี

ในการนี้ ผู้ส่งออกไทยต้องรีบปรับตัวเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วก่อนที่กฎระเบียบเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

 

พนาลี ชูศรี

ฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

15 ธันวาคม 2559