“๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์”

430

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือ “99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” ที่รวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ประชาชนสามารถน้อมนำมาใช้เป็นหลัก ประพฤติปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถดาวน์โหลดหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://www.manpattanalibrary.com/book_detail.php?id=807

มูลนิธิมั่นพัฒนาขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
www.tsdf.or.th

 

รายละเอียดเอกสาร

รวบรวมพระบรมราชโชวาทและพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ เพื่อมอบให้ประชาชนได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ประเภทสื่อ  ebook