ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

krut-emb1

ที่ ๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง  การขายทอดตลาดรถยนต์สถานทูต

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์สถานทูต จำนวน ๒ คัน ดังนี้

ลำดับที่

รายการ /ยี่ห้อ/รุ่น

ปี ค.ศ.

สี

ระบบเกียร์

เลขไมล์

ราคาเริ่มต้น

(ดอลลาร์สหรัฐ)

รถยนต์ ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต

Mercedes Benz S550 V4

๒๐๐๘

ดำ

อัตโนมัติ

๗๖,๓๐๐

๒๐,๐๐๐

(สองหมื่น)

รถยนต์ รับรอง

Lincoln Town Car Cartier

๒๐๐๒

ดำ

อัตโนมัติ

๑๒๙,๓๐๐

๕,๐๐๐

(ห้าพัน)

เงื่อนไข

๑.  โดยวิธียื่นซองประกวดราคา ตามสภาพรถยนต์ที่ปรากฏ ณ วันประมูล ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถตรวจสอบสภาพรถยนต์ด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ ๑๐๒๔ Wisconsin Ave. NW. Washington DC ๒๐๐๐๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ถือว่าผู้ประมูลพอใจและยอมรับสภาพของรถยนต์ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

๒. ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา จะต้องกรอกแบบประกวดราคา ตามแนบท้ายประกาศแล้วใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย ส่งไปยังคณะกรรมการขายทอดตลาด (<--คลิ๊กฟอร์ม)

๓. ผู้สนใจสามารถยื่นซองประกวดราคา โดยมายื่นซองด้วยตนเอง หรือส่งซองประกวดราคาทางไปรษณีย์ โดยจะต้องจ่าหน้าซองถึง “Committee on Bidding Affairs, Royal Thai Embassy, 1024 Wisconsin Ave. NW, Washington DC 20007” พร้อมทั้งระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลของผู้ร่วมประมูล ที่ด้านซ้ายบนของมุมซอง ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ห้ามมิให้ส่งทางโทรสาร (fax) หรือเปิดเผยตัวเลขที่ต้องการประมูลให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ทำงานในสถานทูตทราบ  สำหรับกรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตรารับซองของไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะเก็บรักษาซองประกวดราคาดังกล่าวไว้ในตู้นิรภัยจนกว่าจะถึงกำหนดวันเปิดซอง

๔. กรณียื่นซองประกวดราคาทั้ง ๒ รายการ ให้แยกส่งเอกสารการยื่นประมูลเสนอราคาออกเป็น ๒ ซอง ซองละ ๑ รายการ หากผู้ใดมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องดังกล่าว จะถือเป็นโมฆะ คณะกรรมการเปิดซองประมูล จะไม่รับพิจารณา

๕. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะประชุมพิจารณาตรวจสอบเปิดซองในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น G สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันโดยจะตรวจสอบความเรียบร้อยของซองตามข้อ ๒ และเปิดซอง

๖. กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าผู้เสนอราคาสูงสุดรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่รับราคาได้ โดยเสนอราคาสูงสุด และคณะกรรมการขายทอดตลาดจะติดต่อผู้เสนอราคาสูงสุดเพื่อขอให้ชำระเงินมัดจำเป็นเช็คสั่งจ่ายในนาม “Royal Thai Embassy” ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาที่ประมูลภายใน ๓ วันทำการ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเริ่มดำเนินการในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ และผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินในส่วนที่เหลือให้ครบภายใน ๑๐ วันทำการเมื่อได้รับแจ้งจากสถานทูตว่าได้รับเอกสารสิทธิ์จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แล้ว หากพ้นกำหนดดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีสิทธิ์จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที โดยจะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไปทั้งนี้ ผู้ชนะประมูลสามารถรับรถยนต์ได้เมื่อผู้ชนะประมูลดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และผู้ชนะการประมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เอง

dvf350

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ