คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมกระชับความร่วมมือด้านยาและสาธารณสุขกับสหรัฐฯ

photo-dinner-for-gpo-chairman

ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และภรรยา เลี้ยงอาหารค่ำ พลเอกศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม และนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ในโอกาสเดินทางมากระชับความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค นครแอตแลนตา ระหว่าง 28 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสถานทูตเชิญนายแพทย์ปิยะพงษ์-แพทย์หญิงวินิตา พัฒนพันธุ์ นายแพทย์ยรรยง-แพทย์หญิงมาลินี ยรรยงยิ่ง และนายแพทย์เชวง-แพทย์หญิงจันทรา องคะสุวรรณ แพทย์ไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและวิจัยยาของไทย

——————–

ฐานิดา เมนะเศวต

ที่ปรึกษา