ทีมประเทศไทยในวอชิงตันหารือนโยบายรัฐบาลใหม่สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา  ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ เป็นประธานหารือระหว่างผู้บริหารส่วนราชการไทยในกรุงวอชิงตันอันประกอบเป็นทีมประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลใหม่สหรัฐฯ

ที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ทั้งในส่วนของนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ และความเคลื่อนไหวในรัฐสภาสหรัฐฯ ในด้านการค้า การลงทุน และระบบภาษีอากร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต

2นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายด้านระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ที่มีความคืบหน้าอย่างดี รวมถึงการฝึกร่วม Cobra Gold ที่กำลังจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือน ก.พ. ศกนี้ ซึ่งจะมีผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย อันเป็นการสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯ และความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐฯ

นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยยังได้หารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาประเทศไทยตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และการสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีการหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม bio-technology และ bio-based economy ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยประกาศจะลงทุน 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน 10 ปีข้างหน้าและใช้กลไกประชารัฐผนึกความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษาในหมวดสินค้าเกษตรโดยเริ่มจากมันสำปะหลังและอ้อย

ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลบริษัท start-ups และ venture capital ต่างๆ ในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตัลและการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0  และในช่วงสัปดาห์ที่ 21 – 27 มกราคม ที่ผ่านมา ทีมประเทศไทยร่วมกับชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑลร่วมกับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และได้ส่งเงินจำนวน 94,000 บาท ผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ร่วมกับความช่วยเหลือที่รัฐบาลดำเนินการอยู่แล้ว