เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA DEVELOP ปี พ.ศ. 2560

collaboration_tab_1

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับองค์การ National Aeronautics and Space Administration (NASA) จะจัดโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนภายใต้โครงการ NASA DEVELOP ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมฯ

โครงการ NASA DEVELOP เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาวิจัยประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและนโยบายสาธารณะโดยปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการสำรวจโลกและข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมขององค์การ NASA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรและองค์กรที่เข้าร่วมในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต

2. หัวข้อการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้เข้าร่วมฝึกอบรมและทำวิจัยภายใต้คำแนะนำด้านวิชาการและเทคนิคจากนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญขององค์การ NASA โดย หัวข้อการศึกษาวิจัยจะเกี่ยวกับการนำเอาข้อมูลและเครื่องมือขององค์การ NASA เช่น ข้อมูลจาก NASA Landsat, Remote sensing technology, SWAT (Soil Water Assessment Tool) model และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบันทึกและประมาณการณ์ปริมาณของน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติของประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงของเส้นทางน้ำจากตะกอนในแม่น้ำ การสังเกตและเฝ้าระวังอุทกภัย ฯลฯ

3. สถานที่และระยะเวลาการฝึกอบรม

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้ไปฝึกอบรมที่ศูนย์ Marshall Space Flight Center เมืองฮันส์วิล มลรัฐอะลาแบมา ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 10 สัปดาห์

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ตลอดระยะเวลาการเข้าฝึกอบรม 10 สัปดาห์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ศึกษาอบรมและปฏิบัติการในโครงการไม่เกิน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

5. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล เทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยองค์การ NASA และหน่วยงาน NASA SERVIR ได้ฝึกปฏิบัตินำเอาข้อมูลและเครื่องมือต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามหัวข้อการศึกษาวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญขององค์การ NASA โดยตรง รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากองค์การ NASA และสามารถอ้างอิงผลงานและข้อมูลเทคนิคจากโครงการฝึกอบรมไปใช้ต่อยอดในการศึกษาวิจัยส่วนตนได้

ผู้สนใจสามารถศึกษาสรุปการฝึกอบรมของนักศึกษาไทยในปีที่ผ่านมาได้ที่เว็บเพจ

6. คุณสมบัติผู้สมัคร

6.1 อายุ 18 ปีขึ้นไป
6.2 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของสหรัฐอเมริกา

6.3 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาใดก็ได้และมีความสนใจในเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจโลก เทคโนโลยี Remote Sensing ดาวเทียม และการบริหารจัดการน้ำ

6.4 พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกกฎหมาย (มี I-20, Green Card, หรือ US Citizenship)

6.5 ผลการเรียนมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
6.6 สามารถเดินทางและประจำอยู่ ณ ศูนย์ฝึกอบรม Marshall Space Flight Center เมืองฮันส์วิล มลรัฐอะลาแบมา ตลอดช่วงเวลาฝึกอบรม

7. วีธีการสมัครและการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงที่เว็บไซต์ http://develop.larc.nasa.gov/apply.php ระหว่างวันที่ 9 ม.ค. – 17 ก.พ. 2560

8. วันที่ประกาศผลการคัดเลือก

ภายในเดือนเมษายน 2560

9. ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีเมล์ : ostc@thaiembdc.org โทรศัพท์ (202) 944 – 5200

<ดาวโหลดประกาศแบบฟอร์ม PDF>