สถานทูตเดินหน้าจับมือ ส.ส. สหรัฐฯ กระชับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และสนับสนุนชุมชนไทยในสหรัฐฯ


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ พบหารือกับ ส.ส. Tony Cardenas (เดโมแครต-แคลิฟอร์เนีย) โดย ส.ส.Cardenas เป็นผู้ที่เกิดและเติบโตใกล้กับวัดไทยลอสแอนเจลิส จึงมีความคุ้นเคยกับชุมชนไทยเป็นอย่างดี อีกทั้งเขตเลือกตั้งของ ส.ส. Cardenas ยังมีชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และเป็นที่ตั้งของวัดไทยลอสแอนเจลิสด้วย

ส.ส. Cardenas ได้แสดงความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทย ช่วยเหลือให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคนไทยในพื้นที่ รวมทั้งพร้อมที่จะช่วยผลักดันให้ชุมชนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศของสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น

ทูตพิศาลใช้โอกาสนี้เล่าให้ ส.ส. Cardenas ฟังถึงโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) ที่สถานเอกอัครราชทูตริเริ่ม โดยมีเป้าหมาย   ส่งเสริมให้เยาวชนไทย-อเมริกันมีโอกาสฝึกงานกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้มีความรู้และเข้าใจการทำงานของระบบการเมืองสหรัฐฯ และมีความสนใจที่จะมี   ส่วนร่วมในการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากขึ้น และกลับไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย-อเมริกันรุ่นต่อๆ ไปในชุมชนของตน ซึ่ง ส.ส. Cardenas ได้แสดงการสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้อย่างเต็มที่

ทูตพิศาลและ ส.ส. Cardenas เห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ มีความผูกพันที่ยาวนานและลึกซึ้ง และทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันกระชับความร่วมมือในมิติต่างๆ ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในฐานะที่ทั้งสองคนต่างเป็นผู้ที่นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ จึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกสมาธิซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีความสงบภายในและดีต่อสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

ต่อมาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทูตพิศาลได้พบหารือกับ ส.ส. Scott Peters (เดโมแครต-แคลิฟอร์เนีย) โดยได้แสดงความซาบซึ้งใจและขอบคุณที่ ส.ส. Peters ออก Proclamation แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทย อีกทั้งได้ขอบคุณที่ ส.ส. Peters สนใจและให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทย โดยที่ผ่านมาได้แสดงความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคนไทยในพื้นที่ ซึ่งแนวทางของ ส.ส. Peters สอดคล้องกับความพยายามของสถานทูตที่ต้องการกระตุ้นให้ชุมชนไทยสนใจและมีส่วนร่วมในการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศมากขึ้น

เช่นเดียวกับ ส.ส. Cardenas ส.ส. Peters ได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐฯ ที่มีความผูกพันที่ยาวนานและลึกซึ้ง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศที่ครอบคลุมในหลายประเด็น ทั้งด้านการทหารและความมั่นคง ด้านสาธารณสุข ด้านการฝึกอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการค้าและการลงทุน และเห็นพ้องกับทูตพิศาลว่าทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันกระชับความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น