ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ของไทยและการน้อมนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอเชิญชวนชาวไทยเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ ของไทยและการน้อมนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นภาษาไทย) โดยนาย Geoffrey Longfellow (อาจารย์เจฟ) ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา (Thailand Sustainable Development Foundation- TSDF) ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.30 น.  ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี มลรัฐแมริแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906

 

การบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ในโลกปัจจุบันนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุ สาธารณูปโภค และระบบสื่อสารที่ทันสมัย ส่งผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนและต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเป็นแนวทางดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่มากับโลกาภิวัตน์ได้แก่ การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม และความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ผ่านการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันตนเอง รวมถึงการยึดหลักคุณธรรมและความรอบรู้  ซึ่งเป็นหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มูลนิธิมั่นพัฒนาเป็นองค์กรหนึ่งที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการช่วยสนับสนุนให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชนบทสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมเยียนและพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาในการดำรงชีวิตและการวางแผนชีวิตในอนาคต โดยมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ด้วย ซึ่งในโอกาสที่นาย Geoffrey Longfellow ผู้อำนวยการโครงการมูลนิธิมั่นพัฒนาเยือนสหรัฐอเมริกาจึงได้จัดกิจกรรมให้นาย Longfellow มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการลงพื้นที่และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิมั่นพัฒนาให้แก่ผู้สนใจทั่วไปรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นาย Longfellow เดินทางไปยังประเทศไทยครั้งแรกในฐานะอาสาสมัคร Peace Corps เมื่อปี 2520 และต่อมาได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยเคยทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งเคยสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และช่วยงานของสำนักพระราชวังตั้งแต่ปี 2538เป็นผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มความสมดุลในสังคมไทย มูลนิธิมั่นพัฒนาเมื่อปี 2556 และเริ่มถือสัญชาติไทยเมื่อปี 2549