หมายเลขติดต่อสถานทูต ระหว่าง 28 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2017

สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะปรับปรุงระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ ระหว่าง 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหมายเลขโทรศัพท์กลางของสถานทูต ฯ (202) 944-3600 และที่ทำการกงสุล (202) 684-8493  ให้ใช้งานได้บางเวลา ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม (ชั่วคราว) ได้ดังนี้

1) ที่ทำการสถานทูต              (202) 944-3640
2) ที่ทำการกงสุล                   (202) 483-2308