ชุมชนชาวไทยและเอเซียในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมจัดงานอายุวัฒนมงคลพระพรหมวชิรญาณและร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวอย่างยิ่งใหญ่

Wnwm1

พระพรมวชิรญาณ พระเถรานุเถระผู้ใหญ่ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ และชุมชนไทยในเขตนครบอสตันและมลรัฐใกล้ไกล

เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ เมืองเรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ได้จัดงานพิธีมหาปุญญายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร และประธานกรรมการอำนวยการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ และงานมหาสงกรานต์นานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ

มีพระราชพุทธิวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ  พระภาวนาวชิรวิเทศ วิ. เจ้าอาวาสวัดนวมินทรราชูทิศฯ และพระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ  วัดและสถานปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ ตลอดจนคนไทย และชาวเอเชีย อาทิ ชาวลาว ชาวกัมพูชา ชาวเวียดนาม ชาว จีน  รวมถึงชาวอเมริกันที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากรอบเขตนครบอสตันและมลรัฐใกล้ไกลเข้าร่วมหลายร้อยคน  รวมทั้งนายโจเซฟ มิลาโน และนายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ  กงสุลใหญ่และรองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของไทย ณ นครบอสตัน นายบีน ซี. หวัง สถาปนิกผู้ออกแบบการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศฯ  และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการเมืองเรย์นแฮมหลายคน

พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณได้กล่าวถึงการก่อตั้งวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้การฝึกอบรมสมาธิและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๖๐  ปี ในปี ๒๕๔๙  ทั้งยังให้โอวาทแก่ชุมชนที่มาร่วมให้ยึดมั่นในศีล สมาธิและปัญญา

ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ ได้รับเชิญเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสและกล่าวมุทิตาสักการะถวายพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณที่ได้ทุ่มเทด้วยวิริยะอุตสาหะในการวางรากฐานให้กับพระธรรมทูตที่ได้เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวรทั้งในการสร้างวัดและจัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการนำครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนภาษาไทยและดนตรีไทยให้กับลูกหลานชุมชนชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งทำให้วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมของไทยในสหรัฐฯ อย่างมั่นคง

ในพิธีนอกจากการทำบุญตักบาตร ประกวดเทพีสงกรานต์ และขบวนแห่และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีแล้ว ยังมีการสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำญาติผู้ใหญ่และการทอดผ้าบังสุกุล อันเป็นการรำลึกและแสดงกตัญญุตาคุณต่อผู้ใหญ่อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในต่างแดน

 

Wnwm2

นายโจเซฟ มิลาโน กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำบอสตัน และภริยา พระพรมวชิรญาณ ออท. พิศาล มาณวพัฒน์ นายตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทย ณ นครบอสตัน นายบีน ซี หวัง และนายสตีฟ เมลโล

Wnwm6

พิธีเปิดงานมหาสงกรานต์นานาชาติประจำปี ๒๕๖๐

Wnwm4

พุทธศาสนิกชนจากหลายชาติในเอเชียที่เข้าร่วมพิธี

Wnwm5

บรรยากาศโดยรอบบริเวณงานและการออกร้านการกุศล

Wnwm3

ภาพพิธีตักบาตรโดยรอบอาคารมหาวชิราลงกรณ