นายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำอาเซียนรุ่นเยาว์

YSEALI 19April2017

เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต ต้อนรับตัวแทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้นำอาเซียนรุ่นเยาว์ของสหรัฐฯ

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ตัวแทนเยาวชนไทย 7 คนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Young Southeast Asian Leaders Initiative – YSEALI) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มลรัฐแอริโซนาและคอนเน็คติกัต ได้แวะมาเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างร่วมกิจกรรมที่กรุงวอชิงตันก่อนเดินทางกลับประเทศไทย โดยทั้ง 7 คนเล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต 5 สัปดาห์ในสหรัฐฯ ร่วมกับเพื่อนจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับประเทศไทยกับเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ และที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต

ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 7 คนได้รับคัดเลือกจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการ YSEALI ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มลรัฐแอริโซนาและคอนเน็คติกัต โดยประกอบด้วยผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ Arizona State University 4 คน ได้แก่ นางสาวบุษยาภา ศรีสมพงษ์ Advocacy Coordinator และนักกฎหมายจากมูลนิธิสุวรรณนิมิต และนายพฤทธ์ เวหะชาติ นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการด้านการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Engagement) และนายชอว์ ขันติคเชนชาติ คุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิทีชฟอร์ไทยแลนด์ และนายโชติธัช สุปาลนันท์ นักธุรกิจจากบริษัท SkillLane Education ซึ่งเข้าร่วมโครงการด้านการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Social Entrepreneurship and Economic Development) ตัวแทนเยาวชนอีก 3 คนเข้าร่วมโครงการทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันที่ University of Connecticut ได้แก่ นายวีรพล วีระโชติวศิน Consulting Analyst จาก Korn Ferry Hay Group นางสาวภูริตา ไทรนนทรี นักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนายสฤษฎ์พงษ์ วงศ์ศรี นิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกคนเล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาตนเอง การฝึกทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ๆ จากประเทศอื่น ๆ วัฒนธรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของสหรัฐฯ รวมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ และการทำงานเพื่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นำมาปรับใช้กับการงานและการใช้ชีวิตของตัวเองที่ประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีที่ได้ร่วมต้อนรับเยาวชนไทยที่เข้าร่วมโครงการ YSEALI มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ข้อคิดที่เยาวชนเหล่านี้สามารถนำไปคิดต่อเพื่อเลือกใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้รับรู้และชื่นชมในสหรัฐฯ เพื่อการเป็นตัวแทนที่ดีของไทยในเครือข่ายที่สหรัฐฯ จะปฏิสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต

——————-

ฐานิดา เมนะเศวต