เราคุยอะไรในการประชุมทีมประเทศไทยกรุงวอชิงตัน


ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ของไทยที่มาประจำการ ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีท่านทูตพิศาล มาณวพัฒน์เป็นหัวหน้าทีม จะมีการประชุมทีมประเทศไทย หรือเรียกกันเล่นๆ ว่า “ทีมไทยแลนด์” เป็นประจำทุกเดือน โดยเป้าหมายหลักคือเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเป็นโอกาสในการระดมสมองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดำเนินการปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์สูงสุดของไทย

การประชุมทีมประเทศไทยประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีทูตพิศาลเป็นประธานและหัวหน้าทุกส่วนราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ประกอบด้วย พ.อ. พิสิษฐ์ ลิขิตสุภิณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ น.อ. กฤษฎา สุพิชญ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ นางศศิพันธุ์ พรรณรายน์ อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) นายประโยชน์ เพ็ญสุต อัครราชทูต (ฝ่ายพาณิชย์) น.ส. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) นายกฤษฎา ธาราสุข อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นอกจากนี้ ยังมีนางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ อัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมด้วย

ท่านทูตพิศาลเริ่มต้นการประชุมด้วยการสรุปเรื่องการเยือนกรุงวอชิงตันของคณะต่างๆ จากไทยในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งการเยือนของนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว. คลัง ที่ได้พบหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนสหรัฐฯ กว่า 30 รายทั้งจากภาคการเงินการธนาคาร ภาคการผลิตและบริการเข้าพบ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายด้าน ศก. การคลังของไทยต่อภาคเอกชนสหรัฐฯ การเยือนของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีต่างประเทศ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียน อีกทั้งรัฐมนตรีดอนยังได้พบหารือทวิภาคีกับนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ คนสำคัญๆ ด้วย (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด)

ผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพ ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ของความสัมพันธ์กับกองทัพสหรัฐฯ ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนการเยือน กิจกรรมการฝึกร่วมทางทหารของเหล่าต่างๆ ทั้งในไทยและสหรัฐฯ อีกทั้งยังมีข่าวดีที่น่าภูมิใจของนักเรียนนายร้อยไทยจากทั้งสามเหล่าที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศของสหรัฐฯ ที่ละ 1 คนในปีการศึกษาที่กำลังจะถึงนี้

หัวข้อการประชุมที่ต้องมีการหารือกันทุกครั้ง คือ (1) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ละครั้งที่ทุกส่วนราชการต้องนำไปศึกษาและปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การร่วมกันผลักดันกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละส่วนราชการ การแสวงหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการชักจูงผู้ลงทุนในกลุ่ม 10อุตสาหกรรมเป้าหมาย (new S-curve) (2) พัฒนาการและผลกระทบต่อไทยจากการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ โดยรัฐสภาและฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ซึ่งครั้งนี้ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดส่งเอกสารข้อคิดเห็นของรัฐบาลไทยประกอบการจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ (Omnibus Report on Significant Trade Deficits) และการที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรในต่างประเทศจะจัดทำเอกสารแปลกฎระเบียบ Food Safety Modernization Act (FSMA) ของสหรัฐฯ เป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ส่งออกไทยต่อไป เนื่องจากพบว่าผู้ส่งออกสินค้าไทยยังประสบปัญหาในการปฏิบัติตาม FSMA รวมถึงการทำฉลากสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน FSMA ด้วย คาดว่าน่าจะจัดทำเอกสารเสร็จภายในเดือนมิถุนานี้ และ (3) การสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยล่าสุดท่านทูตพิศาลเพิ่งเดินทางไปเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยได้พบหารือกับภาคเอกชน ภาควิชาการสหรัฐฯ รวมทั้งผู้บริหารศูนย์บ่มเพาะ startup และบริษัท startup จำนวน 4 แห่ง เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือที่จะตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปได้

สิ่งที่ทูตพิศาลย้ำให้ความสำคัญทุกครั้ง คือ การที่ทุกส่วนราชการต้องติดตามพัฒนาการของฝ่ายสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย เช่น การออก Executive Order ต่างๆ เพื่อรายงานให้หน่วยงาน และภาคเอกชนไทยทราบและเตรียมการรับมือ

อีกหนึ่งเรื่องสำคัญยิ่งที่ที่ประชุมหารือกัน คือ การเตรียมการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี เวลา 19.00 น. เพื่อให้พี่น้องชุมชนไทยสามารถมาเข้าร่วมพิธีได้มากที่สุด และขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันทำดอกไม้จันทน์มาร่วมพิธีด้วย

————————

อวันดา อมตวิวัฒน์