อท. ภัทราวรรณเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และพบปะชุมชนไทยในเขตเมืองแทมปา มลรัฐฟลอริดา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ อท. ภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๔๑ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมปา มลรัฐฟลอริดา และในโอกาสที่วัดมงคลรัตนารามครบรอบ ๓๕ ปี ของการก่อตั้ง

มีพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคมและประธานสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาและกรรมการมหาเถรสมาคม พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม รวมทั้งพระเถรานุเถระจากวัดไทยในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ และจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ๓๐๐ รูป และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยและอเมริกันเข้าร่วมจำนวนมาก

อท. ภัทราวรรณกล่าวถึงกิจการพระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ ที่เติบโตต่อเนื่องมากว่า ๔๖ ปี จนปัจจุบันฝังลึกและวัดเป็นศูนย์รวมพลังจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและชุมชนอื่นในพื้นที่ มีพระธรรมทูตไทยและตะวันตกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รูป เป็นกำลังสำคัญและทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง  โดยวัดมงคลรัตนารามเป็นแบบอย่างของสถานปฏิบัติธรรมที่พัฒนาและยึดโยงประโยชน์กับทางการท้องถิ่นอย่างลงตัว มีโรงเรียนพุทธศิลป์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย จัดงานบุญประเพณีและการกุศลต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดการกุศลวันอาทิตย์ที่เป็นการชักชวนผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเดินทางมาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับอาหารและวัฒนธรรมไทยนับพันคนทุกสัปดาห์

งานประชุมในปีนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนไทยในพื้นที่ภายใต้บทบาทนำของคุณมงคล จรูงสินทรัพย์ ประธานสมาคมคนไทยในแทมปาและคณะผู้บริหารสมาคมและอาสาสมัครที่ช่วยกันจัดงานอย่างแข็งขันและเรียบร้อย ซึ่ง อท. ได้นัดพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแกนนำกลุ่มเมื่อช่วงค่ำวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ร้านไทยเบย์ของคุณมงคลด้วย