“บิ๊กตู่-สมคิด” ถกเวที “Thailand’s Big Strategic Move” เชิญนักลงทุนทั่วโลก


ขอบคุณภาพจาก Bangkok Post

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 22 มิถุนายน ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุนระดับนานาชาติ “Thailand’s Big Strategic Move” โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมงาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้พบกับผู้ลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่จะได้แสดงถึงทิศทางในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อผู้ลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะกองทุนต่างชาติที่ให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทย ขณะนี้รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นแนวทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สร้างฐานในการพัฒนาโดยใช้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อก้าวไปสู่อนาคต เน้นการสร้างคุณค่า และการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การผลักดันประเทศไปข้างหน้า ไม่สามารถทำได้ด้วยการสั่งการของภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องทำแบบบูรณาการไปทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประชาสังคม ตามโครงการประชารัฐ ซึ่งยืนยันว่าทุกรัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อไป โดยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแบบบูรณาการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยมีคณะทำงานทั้งในส่วนที่เน้นสร้างการขับเคลื่อน และการพัฒนาในเชิงโครงสร้าง มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มการจ้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างการเจริญเติบโตทั้งภายในและภายนอกอย่างยั่งยืน

“รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายจำนวนมากให้เป็นสากล โดยเฉพาะกฎหมายที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ สำหรับเรื่องของการชำระภาษี หรือการคุ้มครองสิทธินักลงทุนรายย่อย ปัจจุบันมีการปรับปรุงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อรองรับการประเมินอีกครั้งในปีนี้ ขณะที่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการพัฒนาด้านความเข้มแข็ง และขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.3 – 3.8 ดีขึ้นจากอัตราร้อยละ 3.2 ในปี 2559” นายกฯกล่าว

แหล่งที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1498109089