เชิญรับฟังเทปบันทึกการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสุเมโธ (ฉบับเต็ม)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและศูนย์เจริญสติประจำกรุงวอชิงตัน (ไอเอ็มซีดับเบิลยู) โดยหลวงพ่อสุเมเมโธ

…ตัวตนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หากแต่พัฒนาตามวัยและพัฒนาเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสติ ทั้งที่ร่างกายที่หวงแหนแท้จริงไม่ใช่ของเรา และความเข้าใจหลักอริยสัจ ๔ ว่าเป็นสัจธรรมในเรื่องความทุกข์  ต้นกำเนิดของทุกข์ สภาวะตื่นรู้ และหนทางสู่สภาวะนั้น ซึ่งทุกข์เป็นสภาวะที่ไม่มีใครหนีพ้น และทุกคนพึงรับรู้ไม่ใช่วิ่งหนีหรือจมไปกับทุกข์  การรับรู้และเข้าใจว่าทุกข์เป็นเช่นไรเกิดแล้ว ไม่ได้เลวร้าย และไม่ถาวร  และเปรียบเปรยการเข้าใจทุกข์เหมือนการรู้จักใบไม้ในป่าใหญ่ที่เรารับรู้สภาพจากใบไม้เพียงแค่หนึ่งหยิบมือ  และขณะทำสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องสนใจทุกความคิดที่ผ่านเข้ามาแต่ให้เลือกมองความคิดบางอย่างและมีสติรับรู้เข้าใจทุกข์ให้มากขึ้น ไม่ต้องคิดถึงผลที่ยังไม่เกิดเพราะมันยังไม่เกิด ไม่ต้องคิดถึงอดีตเพราะมันแก้ไขไม่ได้ อยู่กับปัจจุบันและพิจารณาผลของมัน ซึ่งเมื่อเราเข้าใจมันเราก็จะสงบได้ ต่อมาจึงคิดถึงเหตุของทุกข์ (สมุทัย) ซึ่งเกิดจากความต้องการจะมีจะเป็น และความต้องการจะไม่มีจะไม่เป็น ซึ่งเมื่อรู้เท่าทันและดับความคิดเหล่านี้ได้ก็คือมรรคหรือหนทางเข้าสู่สภาวะที่ตื่นรู้เป็นสภาวะเป็นสุขยิ่ง ทั้งหมดคือสัจธรรมในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ค้นพบกว่า ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว …
Listen to a dhamma talk on July 1, 2017 given by Venerable Ajahn Sumedho at the mindfulness event co-hosted by the Royal Thai Embassy and the Insight Meditation Community of Washington (IMCW),RRUUC in Bethesda, Maryland.

https://vimeo.com/225241690