ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายครัวทำเนียบเอกอัครราชทูต

โครงการปรับปรุงครัวทำเนียบ