โครงการจัดจ้างสถาปนิกออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักและปรับปรุงลิฟท์ด้านหลังอาคาร

จัดจ้างสถาปนิกควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก 5 ห้องจัดจ้างสถาปนิกควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก 5 ห้อง