แม่พิมพ์อาสาสมัครไทยกว่า 70 ชีวิตผู้รักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยในต่างแดน


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พระครูปริยัติธรรมาภิราม (ดร. พระมหาทวีพงษ์) วัดป่าวิเวกจันทราราม จ. สกลนคร และพระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์  สมิทฺธิญาโณ)  รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำคณะครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐  จำนวน ๖ คน แบ่งเป็นครูอาสาสมัครประจำปี 2 คน คือ ศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) เยาวมาลย์  พูลกิจวัฒนา (ครูทอรุ้ง)  และครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน 4 คน คือ มนัญญา  ลาหาญ (ครูแหม่ม) ดลกนก  หลำโต (ครูมิ้น)  ครูภัทราพร  เอี่ยมสะอาด (ครูโม)  และอนงค์พร นึกเร็ว (ครูปุ๋ย) ที่มาพร้อมด้วยคุณพนมรัตน์ มุขกัง (คุณตู่) ประธานผู้ปกครองนักเรียน และคุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร (คุณโอ๋) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทยดีซี

เพื่อรับมอบสัมฤทธิบัตรจากเอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ในโอกาสที่ใกล้เสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทย-อเมริกัน 147 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนประจำปี (หลักสูตร 28 สัปดาห์) จำนวน 80 คน (เป็นผู้ใหญ่ 10 คน) และเป็นนักเรียนภาคฤดูร้อน 67 คน

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมบทบาทและความทุ่มเทเสียสละของคณะครูอาสาสมัครแม่พิมพ์ของชาติทั้ง 6 คน รวมทั้งครูอาสาสมัครที่กระจายอยู่ตามวัดไทยในมลรัฐต่างๆ ทั้ง 12 วัดกว่า 60 คน รวมทั้งที่กระจายไปสอนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกนับสิบคน ที่เด็กๆ เยาวชนที่เกิดในต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและความรู้สึกดีๆ จากวัดและโรงเรียน ซึ่งครูเป็นอาชีพที่น่ายกย่อง และในแต่ละปีได้มีส่วนช่วยรักษาความเป็นไทยและอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศอย่างเหนียวแน่น ซึ่งเห็นได้ว่าโครงการฯ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2527 ได้เจริญรุดหน้าไปมากและปัจจุบันมีครูอาสาสมัครมาช่วยสอนอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกา จนหลายแห่งแม้แต่ชาวอเมริกันและชาวต่างชาติก็สนใจมาเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยกันมากขึ้น

คณะครูอาสาสมัครวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้สอนวิชาภาษาไทยและดนตรีไทยเป็นหลักในช่วงระหว่างปีแบ่งนักเรียนตามอายุและระดับพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นปลาย และเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทยตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ งานทอดกฐิน กิจกรรมวันแม่ วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมมุทิตาสักการะและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระสงฆ์และพระธรรมทูต วันสำคัญทางพุทธศาสนา งานเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมสงกรานต์ เป็นต้น โดยทั้งครูศิริกาญจน์ จันทร์โสภา (ครูเอี้ยม) และครูเยาวมาลย์  พูลกิจวัฒนา (ครูทอรุ้ง)  ได้สอนและพำนักอาศัยที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 และจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนตุลาคม 2560 และช่วงระหว่างพำนักอยู่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานทูตไทยทั้งที่รัฐสภาสหรัฐฯ และสถานที่สำคัญๆ ในกรุงวอชิงตัน จนได้รับความชื่นชมจากกลุ่มบุคคลสำคัญและมีชื่อเสียงของกรุงวอชิงตันที่เข้าร่วมในแต่ละงาน และประทับใจกับการแสดงทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกเก่าแก่และล้ำค่าของไทย

ส่วนกิจกรรมภาคฤดูร้อนของคณะครูทั้ง 6 คน เน้นสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับอนุบาล ประถมและมัธยม และเปิดการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีระหว่างมิถุนายน ถึงสิงหาคม 2560  (11 สัปดาห์) มีกิจกรรมที่เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและความบันเทิงพร้อมความรู้ มีวันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์สร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีระหว่างชุมชนไทยในพื้นที่ และมีการสอดแทรกงานศิลปะ นาฏศิลป์และดนตรีไทย ซึ่งเมื่อวัดไทยฯ มีการจัดกิจกรรมงานบุญทุกครั้งจะมีการแสดงนาฎศิลป์และดนตรีไทย การตกแต่งประดับประดา รวมถึงการจัดเรียงมาลัยดอกไม้และพานพุ่มเครื่องราชสักการะของเหล่านักเรียนโดยเฉพาะเยาวชนตัวน้อยๆ ให้  ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมงานได้ซาบซึ้ง ภูมิใจและประทับใจผลงานทุกครั้ง โดยในส่วนของดนตรีไทยซึ่งบ่อยครั้งจะมีรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนร่วมเล่นเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเครื่องสายที่หารับชมได้ยากในต่างประเทศ น่าจะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันดีของไทยนี้คงอยู่สืบไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กๆ เยาวชนที่เรียนภาคฤดูร้อน พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นประธานสมาคมและชมรมไทยในพื้นที่ยังได้มีส่วนร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่จะจัดพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดารารัตน์ที่มีความหมายที่ต้องการสืบสานพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความน่ารักและแม้เป็นเด็กและเยาวชนที่เกิดในสหรัฐฯ บางคนอายุเพียง 3 – 4 ขวบก็ล้วนรู้จักพระองค์ท่านและต่างตั้งอกตั้งใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ร่วมกับผู้ใหญ่อย่างพร้อมเพรียง เป็นภาพทรงจำประทับใจของผู้พบเห็นในวันนั้น

อนึ่ง สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันได้ทราบและสนับสนุนเจตนารมณ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะที่โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนไทยทั้งที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงความเป็นไทย รู้รักภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งร่วมธำรงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสมบัติและอัตลักษณ์สำคัญของชาติ  และนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างประโยชน์มหาศาลในการร่วมพัฒนาให้เด็กไทยในต่างประเทศ มีความภาคภูมิใจความเป็นไทย  มีความรู้ และความรักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเรียนในสถาบันศาสนาที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนไทยอีกด้วย บุตรหลานของคนไทย จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในต่างประเทศและสามารถยึดโยงกับเยาวชนและสังคมชาวอเมริกัน อันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งของสังคมไทยในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งความดีนี้ต้องยกให้พระธรรมทูตรุ่นแรกๆ ที่ได้บุกเบิกสร้างทั้งคน สร้างทั้งวัดและโรงเรียน และเยาวชนให้หวงแหนความเป็นไทย และขอกราบขอบพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) และพระธรรมทูตทุกรูป ตลอดจนคณะกรรมการบริหารวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนอย่างดียิ่งเรื่อยมา