กฐินพระราชทานที่วัดญาณรังษี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดญาณรังษี มลรัฐเวอร์จิเนียได้จัดงานกฐินพระราชทาน โดยมีคุณดารัตน์ แสงอรุณ เป็นประธานทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ และมีคุณสยมพร สีวะรา คุณอัคค์เดช-คุณคัทลียา พงศ์สกุล คุณภาวนา ประยูรโต น.พ. อรุณ-คุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ คุณยรรยง-คุณศรันยา กุลวัฒโน คุณพันท้าย-คุณสุทิน เวียนตระกูล คุณสุวัฒน์-คุณโสภิดา ภูดารัตน์ ดร.วรุตม์ธีร์ คุวานเสน และชุมชนไทยเข้าร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้หลายร้อยคน โดย อท. ภัทราวรรณ เวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมี น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ผชท. ทร และคุณกัญญาภัค ขุนทา น.อ. ชลัมพ์ – คุณจักรลินทร์ โสมาภา รอง ผชท. ทร. อท. นิพัทธา บรรจงลิขิตสาร อท. สุมาลี สถิตชัยเจิรญ และ อท. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ เข้าร่วม