ประกาศ พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มที่ 2

ขอเรียนเชิญจิตอาสาเฉพาะกิจฯ กลุ่มที่ 2 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2560 ร่วม พิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น ณ อาคารทำการฝ่ายกงสุล ถนนคาโลรามา ตามรายละเอียดดังแนบ

ขอให้ท่านที่ต้องการร่วมพิธีฯ ตอบกลับแจ้งชื่อทางอีเมลนี้ idcard@thaiembdc.org หรือแจ้งชื่อทางโทรศัพท์ (202)684-8493 กด 0 ในเวลาราชการ