ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามด้านล่าง และได้จัดส่งข้อสอบข้อเขียนให้กับผู้มีสิทธิ์สอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุในใบสมัคร โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ    ส่งคำตอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึง embassy_job@thaiembdc.org ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. (เวลากรุงวอชิงตัน)

 

 เลขประจำตัวสอบ                          ชื่อ-นามสกุล

๐๑                        นางสาวทัศยา                พาวเวลล์

๐๒                        นายอมร                         อภิรัตน์วรกุล

๐๓                        นางสาวเคเร็น                คุณะเพิ่มศิริ

๐๔                        นางรัศมีจันทร์                เพอร์มิสัน

๐๕                        นางสาวศิวรี                   อินทรทัต

๐๖                        นางสาวมัตติกา              ทาแกง

๐๗                        นายธนรัตน์                    ยงวานิชจิต

๐๘                        นางสาวพรพรรณ            แก้วกัลยา

๐๙                        นางสาวอาไดน่า             แสงชาญชัย

๑๐                        นางสาวพลิศาน์              ฤกษนันทน์

 

ดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)