ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ BIC จะพิจารณาผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดโดยไม่น้อยไปกว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนรวม จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. ดังนี้

 

เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๔๕ น. ๐๑ นางสาวทัศยา พาวเวลล์
๐๒ นายอมร อภิรัตน์วรกุล
๐๓ นางสาวเคเร็น คุณะเพิ่มศิริ
เวลา ๑๖.๔๕-๑๗.๓๐ น. ๐๔ นางรัศมีจันทร์ เพอร์มิสัน
  ๐๕ นางสาวศิวรี อินทรทัต
  ๐๖ นางสาวมัตติกา ทาแกง
เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น. ๐๗ นายธนรัตน์ ยงวานิชจิต
  ๐๘ นางสาวพรพรรณ แก้วกัลยา
  ๐๙ นางสาวอาไดน่า แสงชาญชัย
  ๑๐ นางสาวพลิศาน์ ฤกษนันทน์

ดาวน์โหลด: ประกาศเรื่องการสอบสัมภาษณ์ฯ