โครงการจีโนมมนุษย์และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อฮีโมฟีลุส ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๐

รางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ด้านการแพทย์ ๑ รางวัล และการสาธารณสุข ๑ รางวัล เป็นประจำทุกปี

สาขาการแพทย์ โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) จากสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์ ในสังกัดของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ใกล้เขตกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการวิจัยขนาดใหญ่ด้านพันธุศาสตร์และรหัสพันธุกรรมมนุษย์ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ และเครือข่ายความร่วมมือจากคณะนักวิจัย๒๐ สถาบันใน ๖ ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน และแถลงความสำเร็จของโครงการ ๑๐ ปีในปี ๒๕๔๓ โดยมีคลังข้อมูลรหัสพันธุกรรมมนุษย์ใช้เป็นฐานข้อมูลสาธารณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเข้าถึงได้

 

สาขาการสาธารณสุข กลุ่มนักวิจัยกลไกก่อโรคและการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ “ฮิบ” หรือ Haemophilus influenzae type b (Hib) จากสหรัฐอเมริกา ๔ คน ได้แก่ ศ. พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ น.พ.จอห์น บี รอบบินส์  พ.ญ. ราเชล ชเนียสัน และ ศ. น.พ. มธุราม ซานโตชาม

จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล ๔๕ ราย ๒๗ ประเทศ และผ่านการตัดสินในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานและเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานรางวัลในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>