ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) พร้อมรายชื่อสำรอง ๒ ราย ดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ                 ชื่อ-นามสกุล  
๐๕ นางสาวศิวรี อินทรทัต
๐๑ นางสาวทัศยา พาวเวลล์ สำรองอันดับ ๑
๑๐ นางสาวพลิศาน์ ฤกษ์นันทน์ สำรองอันดับ ๒

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007) ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกมิได้รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวหรือสละสิทธิ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองตามลำดับต่อไป

ดาวน์โหลด: ประกาศฯ