ประกาศงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Fairmont ตั้งอยู่ที่ ๒๔๐๑ M St. N.W., Washington, DC ๒๐๐๓๗ โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนเชิญชาวไทยในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ โดยที่งานสำคัญนี้เป็นการพิธีการ จึงขอความกรุณาท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ ลงทะเบียนงานวันชาติ / Registration for National Day Reception for Thai Citizens [Please Click]   ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือในการแต่งกยเป็นชุดไทยหรือชุดสากลสุภาพในงานดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐