ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 8 ธันวาคม 2560