มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมรณรงค์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายหาดจากการกระทำที่อาจสร้างความเสียหาย เช่น การสูบบุหรี่ การทิ้งขยะ โดยทดลองบังคับใช้ในพื้นที่ชาดหาด ๒๔ แห่ง ใน ๑๕ จังหวัด เป็นเวลา ๒ ปี

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑๐๖๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด