เตรียมให้พร้อม! สหรัฐฯ ตรวจสอบย้อนกลับกุ้งและหอยเป๋าฮื้อ เริ่ม 24 พ.ค. นี้

Photo Credit: https://www.fisheries.go.th

 

เมื่อ 24 เม.ย. 2561 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกการยกเว้นการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้านำเข้าประเภทกุ้งและหอยเป๋าฮื้อทั้งที่จับได้ตามธรรมชาติและที่เพาะเลี้ยง หมายความว่า ต่อไปนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าประเภทกุ้งและหอยเป๋าฮื้อเข้าสหรัฐฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงที่มาของสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสามารถนำเข้าสหรัฐฯ ได้อย่างราบรื่น มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ (Effective Date) กับสินค้าทั้งสองประเภท ตั้งแต่ 24 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป และผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม (Compliance Date) ให้ได้ภายใน 31 ธ.ค. 2561

มาตรการตรวจสอบย้อนกลับนี้มีชื่อเรียกว่า Seafood Import Monitoring Program หรือ SIMP เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่สำนักงานมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบ (Final Rule) เกี่ยวกับโครงการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559

มาตรการ SIMP กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าทะเล 13 รายการ ไปยังสหรัฐฯ จะต้องรายงานและเก็บข้อมูลการทำประมงเริ่มตั้งแต่จุดจับสัตว์น้ำจนถึงจุดที่นำเข้าตลาดสหรัฐฯ สินค้าทะเล 13 รายการ ได้แก่ (1) หอยเป๋าฮื้อ (Abalone) (2) ปลาคอตแอตแลนติก (Atlantic Cod) (3) ปูสีฟ้าแอตแลนติก (Blue Crab Atlantic) (4) ปลากะพงขาว (Dolphinfish หรือ Mahi Mahi) (5) ปลาเก๋า (Grouper) (6) ปูยักษ์สีแดง (King Crab-red) (7) ปลาคอดแปซิฟิก (Pacific Cod) (8) ปลากะพงแดง (Red Snapper) (9) ปลิงทะเล (Sea Cucumber) (10) ปลาฉลาม (Sharks) (11) กุ้ง (Shimp) (12) ปลาดาบ (Swordfish) (13) ปลาทูน่า (Tunas พันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Bluefin)  โดย ณ วันนั้น NOAA ได้ยกเว้นหอยเป๋าฮื้อและกุ้งไว้ก่อน เนื่องจากยังมีช่องว่างในการปฏิบัติจริง  และยังไม่สามารถจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ผลิตมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่ปลาย พ.ค. นี้ SIMP จะเริ่มบังคับใช้กับทั้งกุ้งและหอยเป๋าฮื้อแล้ว การประกาศบังคับใช้มาตรการตรวจสอบย้อนกลับกับกุ้งและหอยเป๋าฮื้อนำเข้านี้เป็นผลมาจากกฎหมายงบประมาณสหรัฐฯ (Consolidation Appropriation Act of 2018) ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลงนามไปเมื่อ 23 มี.ค. 2561 ซึ่งระบุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยกเลิกการยกเว้นการตรวจสอบย้อนกลับสินคาทั้งสองประเภทดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากกฎหมายงบประมาณมีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกัน ก็ให้หามาตรการตรวจสอบย้อนกลับมาบังคับใช้กับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อในสหรัฐฯ (U.S. inland, coastal, and marine aquaculture) ตามที่จำเป็นและเห็นเหมาะสม

ในการปฏิบัติตามระเบียบ SIMP สำหรับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อ

  1. ผู้นำเข้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อสู่สหรัฐฯ จะต้องยื่นเอกสาร 2 ส่วน ประกอบด้วย

(1) รายงานการเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ เวลานำสินค้าเข้าสหรัฐฯ (Report of harvest events at the time of entry)

(2) ใบอนุญาตและบันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิต (permitting and recordkeeping requirements with respect to both harvest events and chain of custody information)

  1. ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป ผู้นำเข้าสินค้าทั้งสองชนิดจะต้องมีใบอนุญาตการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ (International Trade Fisheries Permit) และยื่นเอกสารในข้อ 1 ผ่านช่องทาง Automated Commercial Environment (ACE) ภายใต้ระบบ International Trade Data System (ITDS) ของศุลกากรสหรัฐฯ (CBP) ซึ่งจะมีการประกาศทาง Federal Register เมื่อระบบ ACE พร้อมใช้อีกครั้งหนึ่ง โดยผู้นำเข้าจะต้องเก็บเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 2 ปี

 

ไม่ว่าตลาดไหน ๆ ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตสินค้าประมงควรใส่ใจกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อสินค้าแบรนด์ไทย ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งกุ้งและหอยเป๋าฮื้อเข้าสหรัฐฯ ต่อเนื่องไม่ให้สะดุด ควรหารือกับคู่ค้าที่นำเข้าและเตรียมเอกสารที่สอดคล้องกับมาตรการ SIMP ให้พร้อมแน่เนิ่น ๆ