พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ และคุณธิดา เพชรช่อ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ และนางธิดา เพชรช่อ

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ และนางธิดา เพชรช่อ ได้เดินทางมาร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยดิเรกคุณาภรณ์และจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ตามลำดับ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  โดยมีเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยครอบครัวและญาติของผู้ได้รับพระราชทานเข้าร่วมในพิธี

พ.ญ. พูนศรี ธรรมาสถิตย์ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของการแพทย์ไทยและช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ไทย-อเมริกัน (Thai-American Physicians Foundation) และบริจาคทรัพย์ส่วนตัวให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาแพทย์ไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย

นางธิดา เพชรช่อได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมของการแพทย์ไทย และช่วยเหลือบริการประชาชน คุณธิดาฯ เคยเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครแพทย์ไทย-นานาชาติ เดินทางไปประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ป่วยพิการทุพพลภาพที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส