ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) ความแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) พร้อมรายชื่อสำรอง ๒ ราย ดังนี้

 

เลขประจำตัวสอบ                 ชื่อ-นามสกุล  
๐๔ นางสาวบุษบรรณ์ ประทุมวินิจ
๐๑ นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล สำรองอันดับ ๑
๐๓ นางสาวชมพูนุท โชตมั่นคงสิน สำรองอันดับ ๒

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007) ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกมิได้รายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวหรือสละสิทธิ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองตามลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

ดาวน์โหลด ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ BIC