กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)


งานทำบุญตักบาตร ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ สำหรับพสกนิกรชาวไทยและครอบครัว (๒ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ๓ โอกาส คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นั้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี และชุมชนชาวไทยในเขตปริมณฑลและครอบครัว ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตร ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าว สำหรับพสกนิกรชาวไทยและครอบครัวเป็นการเฉพาะ ในรูปแบบที่สอดคล้องกับงานพิธีที่รัฐบาลจัดในประเทศไทย เริ่มงานโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย และภริยา ได้เป็นตัวแทนพสกนิกร ชาวไทยถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี รวมทั้งถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อด้วยกิจกรรม กราบ-ไหว้-ถวายสักการะ-บูชาพระคุณหลวงพ่อ (พระราชมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี บุตรหลานมอบดอกไม้แด่พ่อเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา หลังจากนั้น พสกนิกรชาวไทยและครอบครัวได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  เมื่อเสร็จพิธี ผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งจัดเลี้ยงโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดไทยฯ  อย่างเป็นกันเอง มีผู้นำชุมชนไทยและพสกนิกรชาวไทยพร้อมครอบครัว รวมประมาณ ๒๐๐ คน มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน