มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2562 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

สถานเอกอัครรราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งเวียนผู้สนใจชาวไทยที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ใน 4 หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ)  ผู้มีคุณสมบัติสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ม.ค. – 16 พ.ค. 2562  หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ นิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) รัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ) และศึกษาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาไทย)  โดยท่านสามารถเลือกสถานที่จัดสอบได้ทั้งในและต่างประเทศ  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ โทร. (662) 310 8196-7 หรือ (662) 310 8664-5  อีเมลoasc@ru.ac.th ว็บไซต์www.oasc.ru.ac.th