บริการเปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

บริการเปิดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดบริการจุดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ปี ๒๕๖๒ ณ จุดลงทะเบียน (เคลื่อนที่) วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ในระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๓๐น. ให้แก่ประชาชนไทยในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แมริแลนด์ และเวอร์จิเนียร์ เพื่อขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นได้เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยตนเองตั้งแต่ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บนเว็บไซต์ www.khonthai.com หรือ http://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ และติดต่อผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ฝ่ายกงสุล งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้สำหรับท่านผู้ที่ประสงค์จะขอลงทะเบียนใช้สิทธิ และติดปัญหาต่างๆ ในการกรอกข้อมูล หรือต้องการสอบถามข้อมูลเฉพาะ เพิ่มเติมโดยตรงกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สามารถโทรศัพท์ติดต่อมายังเบอร์โทรศัพท์สายด่วนเลือกตั้งฯ (๒๐๒) ๒๙๗-๙๗๗๔ หรืออีเมล์ vote@thaiembdc.org สำหรับท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ เรียบร้อยแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียน (ในสหรัฐอเมริกา) และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ท่านเลือก กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๒๕๖๒ ติดต่อฝ่ายกงสุล โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๕ , (๒๐๒) ๖๔๐-๕๖๗๑ , (๒๐๒) ๖๔๐-๕๘๙๗ เว็บไซต์ www.thaiembdc.org/th/election/ โดยรวมการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น และประชาชนต่างให้ความสนใจในการจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นจำนวนมาก และเข้ารับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในวันนี้มากกว่า ๑๐๐ คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)