ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ ๓ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

ข่าวสารนิเทศ : กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD  ครั้งที่ ๓ จากผลงาน “Fish Product Traceability System: the Key Tool for Combating IUU Fishing of Thailand” ที่กรมประมงได้ส่งเข้าประกวดกับองค์กร International MCS Network ระหว่างการประชุม Global Fisheries Enforcement Training Workshop ครั้งที่ ๖ ที่กรุงเทพฯ

รางวัล STOP IUU FISHING AWARD เป็นรางวัลที่ International MCS Network มอบให้กับบุคคล ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่างประเทศจากทั่วโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ป้องกันและขจัดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการทำประมงทั่วโลกให้ก้าวเข้าสู่การประมงอย่างยั่งยืน

ผลงานของกรมประมงที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของไทยทั้งระบบ ที่มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงไทย และสัตว์น้ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ระบบ Fishing Info System (FI System) ซึ่งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของเรือประมง ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง และระบบการตรวจสอบติดตามการทำการประมงของเรือประมงของไทย โดยใช้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System – VMS) (๒) ระบบ Thai – flagged Catch Certificate System ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลของสัตว์น้ำ และควบคุมการตรวจสอบย้อนกลับของเรือประมงไทยโดยหน่วยงานของไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของสัตว์น้ำได้ตลอดสายการผลิต และ (๓) ระบบ PSM Linked Processing Statement System (PPS) ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยจะมีการบันทึกข้อมูลการตรวจสัตว์น้ำ ตั้งแต่ก่อนเข้าเทียบท่า การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือ และการควบคุมกระบวนการการตรวจสอบการนำสัตว์น้ำขึ้นท่า ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร รวมทั้งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบตลอดทั้งสายการผลิต

การได้รับรางวัลของไทยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของรัฐบาลไทยในการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทานมาตลอดระยะเวลากว่า ๓ ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU และควบคุมมิให้มีการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมง IUU ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงไทยปราศจากการทำประมง IUU ทั้งระบบ และเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าประมงของไทยได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากทั่วโลก