พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมอภิปราย From Source to Sea: Innovative Solutions to Tackle Marine Pollution

เมื่อวันที่ 11เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกล่าวในเวทีเสวนา “From Source to Sea : Innovative solutions to tackle marine pollution”  ซึ่งจัดที่สำนักงานใหญ่ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน โดยมีผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆ ได้แก่ นาง Catherine McKenna รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแคนาดา นาย Dag-Inge Ulstein รัฐมนตรีการพัฒนาระหว่างประเทศนอร์เวย์ นาย Peter Thomson ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านมหาสมุทร และ นาง Roberta Barbieri รองประธานบริษัท PepsiCo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการจัดการขยะพลาสติกและขยะในทะเล โดยออกมาตรการเพื่องดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว โดยวางเป้าหมายว่าภายในปี 2570 จะสามารถลดขยะพลาสติกในทะเลลงร้อยละ 50 และนำพลาสติกเหล่านี้มาแปรใช้ใหม่ร้อยละ 100

สำหรับระดับภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยขยะในทะเล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมยินดีต่อกรอบปฏิบัติการเพื่อจัดการขยะในทะเล และเห็นชอบให้เสนอร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการขจัดขยะในทะเลในภูมิภาคอาเซียนต่อผู้นำ เพื่อให้การรับรองในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมยังได้พบหารือกับนาง Laura Tuck รองประธานธนาคารโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหารือประเด็นที่มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันในการจัดการมลพิษในทะเล

http://live.worldbank.org/source-to-sea-challenge-of-marine-pollution