ประกาศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือกราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญชุมชนชาวไทยร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ดังนี้
๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
ที่อยู่ (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906)
เวลา ๑๐.๐๐ น.   พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เวลา ๑๐.๒๐ น.   พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.   ทำบุญตักบาตรและถวายเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล
เวลา ๑๒.๐๐ น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
การแต่งกาย ข้าราชการ ชุดปกติขาว
ประชาชน ชุดไทยอัมรินทร์ / ไทยจิตรลดา / ไทยประยุกต์ (แขนยาว) หรือชุดสุภาพโทนสีเหลืองหรือสีอื่น ๆ
๒. การลงนามถวายพระพร
– อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (ที่อยู่ 13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906)
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
– ณ ห้องสมุดชั้น G อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (ที่อยู่ 1024 Wisconsin Ave. NW. Washington,
D.C. 20007) ระหว่างวันที่  ๓ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
การแต่งกาย ชุดสุภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

ดาวน์โหลด ประกาศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี