การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองเชอร์ส รัฐเทกซัส

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ได้เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสัทธาธรรม เมืองเชอร์ส รัฐเทกซัส โดยมีพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส เมืองฮิวสตัน รัฐเทกซัส เป็นประธานการประชุม และพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีพระสงฆ์เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๗ รูป นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

พระพุทธศานาแห่งชาติ และฆราวาสเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่ง ในโอกาสนี้ นายกิตินัย นุตกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการและคณะสงฆ์ได้จัดงานสมโภช ๒๕ ปีการก่อตั้งวัดสัทธาธรรม พิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง และฝังลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดสัทธาธรรม โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วัดสัทธาธรรม ตั้งอยู่ที่เมืองเชอร์ส (Schertz) รัฐเทกซัส ก่อตั้งขึ้นด้วยศรัทธาของชาวพุทธในเมืองแซน แอนโทนิโอและเมืองใกล้เคียงในรัฐเทกซัส ได้อาราธนาพระสงฆ์จากประเทศไทยโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ส่งพระสงฆ์จำนวนหนึ่งมาประจำที่วัดตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา มีพิธีมงคลยกช่อฟ้าอุโบสถเมื่อปี ๒๕๕๘ และได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางสุโขทัย ขนาดหน้าตัก ๖๓ นิ้ว จากประเทศไทยเพื่อมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ และได้ถวายพระนามว่า

“สมเด็จพระพุทธโคดมบรมจินดาหรา”  ในปัจจุบัน พระครูสุตธรรมวิเทศ ดร. (วิญญ์ วิญฺญู น.ธ.เอก, ป.ธ. ๓, Ph.D.) เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน ๗ รูป